บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้มอบให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อทำการรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. นิยาม“บริษัท” หมายถึง บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กล่าวคือ บริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด, บริษัท ธนจิรา โฮม จำกัด, บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทธนจิรา
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2. การจัดเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ จะขอความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้
(2) ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งจัดแบ่งตามประเภทของบุคคล ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
(1) เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
(2) เพื่อการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เช่น การซื้อขายสินค้า การผ่อนชำระค่าสินค้า การนัดหมายเข้ารับบริการ เป็นต้น
(3) เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(4) เพื่อยืนยันและระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ หรือการติดต่อภายในบริษัทฯ
(5) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งหรือรับข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือบริการอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดจากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
(6) เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
(7) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ
(8) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของบริษัทฯ การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
(1) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ชำระค่าสินค้าและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ ตรวจสอบและประเมินผลงานตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า
(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน การจัดการ การพัฒนา และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าหรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การวิจัย เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตหรืออาชญากรรมอื่น ๆ และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเข้าสถานที่ของบริษัทฯ การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
(4) เพื่อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางหนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
(1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การจัดทำบัญชีและรายงาน การตรวจสอบเอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)
(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทฯ การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
(1) เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล และประวัติของพนักงาน
(2) เพื่อพิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของพนักงาน
(3) เพื่อการจัดทำสวัสดิการของพนักงาน การจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต
(4) เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของพนักงาน
(5) เพื่อการติดต่อ ประเมินผล และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน
(6) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ อันเกี่ยวกับประโยชน์ของพนักงานในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการหรือการให้คำรับรองหรือยืนยันเกี่ยวกับสถานะความเป็นพนักงาน ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการการเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(1) เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
(2) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
(3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(4) เป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(5) เป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคคลากร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น รวมถึงการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(6) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(7) เป็นการจำเป็นเพื่อเยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(8) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด

โดยในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ จะไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ อาจส่ง โอน ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก สถาบันการเงิน ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ที่ปรึกษาของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Co-brand) นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ความจำเป็นและเหมาะสม หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม

5. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการติดต่อไว้สำหรับการยื่นคำร้องในการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
(2) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(3) สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
(4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(5) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
(6) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
(7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
(8) สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อ” โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2807 และ 2812 ห้องเอ็มเอช ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 66 (0) 2264-5081
อีเมล: dpo@tanachira.co.th
แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

(นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ โอน และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้


1. วิธีการเก็บรวมรวบและรับข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อหรือเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงช่องทางออนไลน์ เพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ การติดต่อสอบถามข้อมูล การรับข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นโดยหรือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรหรือวาจาหรือวิธีการอื่นใด
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บโดยอัตโนมัติ ภายหลังจากที่ท่านได้ตกลงให้ความยินยอม เช่น การจัดเก็บข้อมูลคุกกี้(Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันของบริษัทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูได้จากนโยบายการใช้คุกกี้
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงานของบริษัทจัดหางาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม


2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ซื้อสินค้า ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นใด ซึ่งติดต่อเพื่อขอซื้อสินค้าหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) คู่สัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆ กับบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
(3) ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทฯ
(4) บุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัทฯ
(5) ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัทฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน ฝึกงาน เป็นพนักงาน ผู้ฝึกงาน และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัครและบุคคลอ้างอิง

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น
(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด รูปถ่าย ลายมือชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ สถานภาพ และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน และข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินหรือการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และใบหักบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
(4) ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนหรือในการทำธุรกรรมต่างๆกับบริษัท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือกิจกรรมทางการตลาด สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาภพ.09/20 แผนที่ เอกสารหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) และหนังสือค้ำประกันโดยบุคคล สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และใบส่งสินค้า เป็นต้น
(5) ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน เช่น ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัทฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง
(7) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลใบหน้าหรือลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการระบุตัวตน
(8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ประวัติอาชญากรรม
(9) ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย


3.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
(2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก
(4) ฐานประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยบริษัทฯจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
(2) เพื่อการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เช่น การซื้อขายสินค้า การผ่อนชำระค่าสินค้า การนัดหมายเข้ารับบริการ เป็นต้น
(3) เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(4) เพื่อยืนยันและระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ หรือการติดต่อภายในบริษัทฯ
(5) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งหรือรับข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือบริการอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดจากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นของบริษัทฯผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
(6) เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
(7) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ
(8) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเข้าสถานที่ของบริษัทฯ การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
(9) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ชำระค่าสินค้าและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ ตรวจสอบและประเมินผลงานตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า
(10) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน การจัดการ การพัฒนา และการดำเนินการใดๆเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าหรือบริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การวิจัย เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตหรืออาชญากรรมอื่น ๆ และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) เพื่อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางหนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
(12) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การจัดทำบัญชีและรายงาน การตรวจสอบเอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆของการเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(แล้วแต่กรณี)
(13) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทฯ การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
(14) เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล ประวัติของพนักงาน พิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของพนักงาน การจัดทำสวัสดิการของพนักงาน การจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของพนักงานการติดต่อ ประเมินผล และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน
(15) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ อันเกี่ยวกับประโยชน์ของพนักงานในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการหรือการให้คำรับรองหรือยืนยันเกี่ยวกับสถานะความเป็นพนักงาน ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการการเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ โอน ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
(2) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
(3) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(4) เป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(5) เป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคคลากร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น รวมถึงการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(6) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(7) เป็นการจำเป็นเพื่อเยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(8) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด
3.2 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
3.3 การถอนความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น


บริษัทฯ อาจส่ง โอน ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทภายในเครือ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก สถาบันการเงิน ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ที่ปรึกษาของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ความจำเป็นและเหมาะสม หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


5.1 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้
5.2 ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล


6.1 บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญา หรือเป็นการจำเป็นในการดำเนินการภายใต้ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้
6.2 บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้มาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
6.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

7. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการติดต่อไว้สำหรับการยื่นคำร้องในการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการร้องขอให้บริษัทฯดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
(2) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(3) สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
(4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(5) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
(6) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
(7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
(8) สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อ” โดยบริษัทฯจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

9. ช่องทางการติดต่อ


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2807 และ 2812 ห้องเอ็มเอช ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 66 (0) 2264-5081
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล: dpo@tanachira.co.th

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้ คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ดังนี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

การใช้งานคุกกี้


เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
(2) เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
(4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้


(1) ที่คุกกี้จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้
(2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
(3) คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
(4) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
(5) คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies) คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics Facebook Analytics Hotjars เป็นต้น โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้

การจัดการคุกกี้


ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิดสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้ติดต่อ รวมถึงทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรับรองความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ของกลุ่มบริษัทฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม


กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวบรวมภาพที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและมิได้มีการบันทึกเสียง

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


ภาพจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดใดๆ จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

4. การเปิดเผยข้อมูล


ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานและผู้มีอำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นและมีการกำหนดให้ทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล


ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ

การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว
การแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
การลบข้อมูล ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
การระงับการใช้ข้อมูล ท่านสามารถขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หากท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น
การคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะกรณีที่เราสามารถแสดงความจำเป็นและเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิทุกเมื่อในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โดยการเพิกถอนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของเราตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
การให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หากสามารถทำได้ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านได้ให้แก่ท่าน หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้


เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในบางกรณี เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจสอบการฉ้อโกง และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็น นิรนาม

6. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ อีกทั้งเรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงาน ตัวแทน พนักงานชั่วคราว และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ให้เป็นไปตามความจำเป็นเท่านั้น ตามคำแนะนำและแนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่มีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7. ติดต่อเรา


หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการใช้สิทธิของท่านกรุณาติดต่ออีเมล: support@Tanachira.co.th ; หรือ ส่งไปรษณีย์ : แผนก MIS บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง OFMH2807 & 2812 ชั้น 28 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


กลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความเหมาะสม โดยวันที่ทำการแก้ไขล่าสุดจะระบุไว้ด้านบนของนโยบายฉบับนี้ซึ่งหมายรวมถึงวันที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ด้วย ทั้งนี้ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านใช้บริการต่อ หรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ หากท่านมีความต้องการตรวจสอบนโยบายฯ ที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ สามารถติดต่อเราที่ companysecretary@tanachira.co.th