แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการ หากบริษัทตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการขอใช้สิทธินี้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอได้