นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 1/2567

สินทรัพย์รวม
2,379.59
ล้านบาท
รายได้รวม
462.83
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
60.40
ล้านบาท
รายได้รวม
462.83
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
453.49
ล้านบาท
รายได้จากการบริการ
4.18
ล้านบาท
อื่นๆ
4.51
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

เอกสารล่าสุด

รายงานประจำปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1 ปี 2567

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

08 กรกฎาคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
04 มิถุนายน 2567
แจ้งการลาออกของ CFO
04 มิถุนายน 2567
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สมัครรับข่าวสาร