วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์ชั้นนำในระดับภูมิภาค ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่พิเศษแก่ลูกค้า และสร้างคุณค่าจากการดำเนินงานที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

พันธกิจ

ลูกค้า

มุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าผ่านความหลากหลายของช่องทางการนำเสนอที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว

พนักงาน

มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงศักยภาพเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความรู้สึกของความมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ด้วยค่านิยมองค์กรที่ช่วยผลักดันให้ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดีขึ้นและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

ใส่ใจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีคุณค่าที่ยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้น

สังคม

มุ่งมั่นใส่ใจที่จะ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในทุกประเทศภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อมๆ กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

ค่านิยมองค์กร

มีใจเปิดกว้าง

เต็มไปด้วยจิตใจที่เปิดกว้างในการให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในงานทุกงาน ร่วมใจในการทำงานร่วมกัน โดยไม่ต้องร้องขอ

คล่องตัวและรอบรู้

คล่องตัวและคาดการณ์ ถึงงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างเพื่อบรรลุถึงผลสำเร็จของเป้าหมาย

มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน

ให้เกียรติ และมีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อตนเอง และผู้อื่น

มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร

อุตสาหะทุ่มเท และบากบั่นฟันฝ่า ฝักใฝ่เพื่อเป้าหมายระยะยาว ทรหดอดทน มุ่งมั่น ทำหน้าที่วันแล้ววันเล่า ไม่ใช่สัปดาห์, เดือน แต่เป็นปี และทำงานกับมันอย่างหนักไม่ย่อท้อต่อเป้าหมาย

เต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรม

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รู้ผิดชอบ ชั่วดีต่อการกระทำ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ดูภาพขยาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ ชื่อบริษัท การประกอบธุรกิจ ประเทศ ปีที่จัดตั้ง
1 บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Pandora และร้านอาหารในกลุ่ม Gordon Ramsay ในประเทศไทย​ ไทย 2553
2 บริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด ("TAT") นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Cath Kidston และ UNITED ARROWS ในประเทศไทย​ ไทย 2554
3 บริษัท ธนจิรา โฮม จำกัด (“TRH”) นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Marimekko และ GANNI ในประเทศไทย ไทย 2558
4 บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด (“HG”) ผลิตและจำหน่ายสินค้าและให้บริการสปาภายใต้กลุ่ม แบรนด์ HARNN ในประเทศไทยและต่างประเทศ ไทย 2561
5 บริษัท หาญ เฮอริเทจ พีทีอี ลิมิเต็ด (“HH”) ผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าแก่ บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด สิงคโปร์ 2561
6 บริษัท ธนจิรา เวียดนาม จำกัด (“TRGV”) นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Cath Kidston และ HARNN ในประเทศเวียดนาม เวียดนาม 2562
7 บริษัท หาญ เจแปน จำกัด (“HJ”) ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้กลุ่มแบรนด์ HARNN ในประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 2563
8 บริษัท หาญ ฮาร์โมนี่ จำกัด (“HA”) จำหน่ายโทเคนดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไทย 2566
9 บริษัท ธนจิรา เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด (“TRGS”) จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Marimekko และแบรนด์ HARNN ในประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 2566
10 Harnn Greater China Company Limited (“HGC”) จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้กลุ่มแบรนด์ HARNN ในกลุ่มประเทศจีน กลุ่มประเทศจีน 2567

เหตุการณ์ที่สำคัญ

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่น รวมทั้งได้ขยายไปยังธุรกิจให้บริการสปา และธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเติมเต็ม ธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต และพร้อมก้าวสู่บริษัทสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นระดับภูมิภาค

2566
 • เปิดตัว Cath Kidston Tearoom 1 สาขา แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า Central World
 • ก่อตั้ง Harnn Harmony ในประเทศไทย จำหน่ายโทเคนดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ
 • ก่อตั้ง Tanachira SEA ในสิงคโปร์เพื่อเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Marimekko และ HARNN
 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ของบริษัทฯ มีมติดังนี้
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 162.5 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 60.0 ล้านบาท เป็น 222.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 600,000 หุ้น เป็น 2,225,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566
  • อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมอีก 77.5 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 222.5 ล้านบาท เป็น 300.0 ล้านบาท และการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
 • บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือของ Gordon Ramsay เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งประกอบด้วย 1.ร้าน Gordon Ramsay Hell’s Kitchen 2.ร้าน Street Burger Gordon Ramsay 3.ร้าน Street Pizza Gordon Ramsay และ 4.ร้าน Bread Street Kitchen
 • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 222.5 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566
 • บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์
 • บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ GANNI โดยเป็นสัญญาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาฉบับถาวร หากแล้วเสร็จจะได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายถาวร)
2565
 • เปิดตัว Marimekko pop-up café แห่งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้า Central Embassy ซึ่งเป็นการบุกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) เพื่อเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์เทรนด์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
2564
 • ขยายธุรกิจ HARNN โดยเริ่มให้บริการธุรกิจสปาภายใต้กลุ่ม HARNN Wellness & Hospitality ซึ่งประกอบด้วย 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1.HARNN Heritage 2.The Spa by HARNN 3.By HARNN และ 4.SCape by HARNN
 • เริ่มจำหน่ายสินค้า HARNN และ Vuudh ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม JD.Com ในประเทศจีน เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในประเทศจีน
2563
 • ก่อตั้ง HARNN Japan เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ HARNN และ Vuudh ในประเทศญี่ปุ่นในห้าง Takashimaya Nihonbashi Hankyu Umeda และ Takashimaya Yokohama
 • เริ่มจำหน่ายสินค้าแบรนด์ HARNN และ Vuudh ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม T-MALL ในประเทศจีน
2562
 • ก่อตั้ง Tanachira Vietnam เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Cath Kidston ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รวมทั้งเริ่มการขายผ่านสินค้าแบรนด์ Cath Kidston ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Shopee
2561
 • เข้าซื้อกิจการแบรนด์ HARNN โดยเป็นการขยายสู่ธุรกิจสุขภาพและความงาม
2560
 • เข้าซื้อกิจการแบรนด์ Cath Kidston ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศอังกฤษ ที่โดดเด่นด้วยลายปริ้นท์เอกลักษณ์แนวโมเดิร์นวินเทจ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Cath Kidston ในประเทศไทยผู้เดียว (Exclusive Distributorship)
2558
 • เพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ (Brand Portfolio) โดยการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า แบรนด์ Marimekko ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของลายพิมพ์และสีสัน
2557
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.0 ล้านบาท เป็น 22.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.0 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และการขยายสาขา
2554 - 2555
 • เปิดสาขา Pandora สาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและขยายสาขาร้าน Pandora อย่างต่อเนื่องจำนวน 10 สาขา โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก
2553
 • ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ก่อตั้งโดยคุณธนพงษ์ จิราพาณิชกุล โดยเริ่มก่อตั้งบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทแรก เพื่อนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Pandora ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก