บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม บริหารจัดการงานด้วยความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยจวโยงกัน
นโยบายการนำส่งงบการเงิน
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตราเงินต่างประเทศ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

แนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิด

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สามารถสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทางนี้