08 กรกฎาคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
04 มิถุนายน 2567
แจ้งการลาออกของ CFO
อ่านเพิ่มเติม
04 มิถุนายน 2567
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2567
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
04 เมษายน 2567
แจ้งการลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
01 เมษายน 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อ่านเพิ่มเติม