นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางพีรมาน วรุณพันธุลักษณ์
นางพีรมาน วรุณพันธุลักษณ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์
นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
  (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563)
นายวุฒิ ศรีขำ
นายวุฒิ ศรีขำ
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
  (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563)
นายสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
นายสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหาร
  (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563)
นายณัฐสร บุญถนอม
นายณัฐสร บุญถนอม
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางชาตยา สุพรรณพงศ์
นางชาตยา สุพรรณพงศ์
 • กรรมการอิสระ