ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM ณ วันที่ 22/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,363
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 27/10/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,435
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
25.73

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 22/03/2567
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล 222,971,700 74.32
2. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,047,300 2.02
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,831,336 1.28
4. นายคเชนทร์ เบญจกุล 2,966,400 0.99
5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 2,143,900 0.71
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,028,800 0.68
7. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 1,719,400 0.57
8. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 1,631,900 0.54
9. น.ส. พัชรี สุรเลิศรังสรรค์ 1,600,000 0.53
10. น.ส. ฐปนี ตรีมุทธาพงศ์ 1,555,100 0.52
11. น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ 1,552,500 0.52