การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนจิรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงาน ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อลูกค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บุคลากรที่มีคุณภาพ

พนักงาน คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้แพ็กเกจจิ้ง ซึ่งใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม การเติบโตและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน